همچنین امکانات استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهای مهندسی در ارتباط با مدلسازی انواع مختلف مخازن نفت و گاز، زمین شناسی، پتروفیزیک، زمین آمار، تعیین ذخیره کانسار، طراحی معدن و فرآوری مواد معدنی را با شناخت نیازهای طرح های عمرانی، دولتی و بخش خصوصی در زمینه نفت و گاز، زمین شناسی و معدن و در راستای پاسخگویی مناسب به این نیازها و با بهره گیری از تجربه کارشناسان و همکاران خود فراهم نموده است و عزم راسخ دارد تا با استفاده از بهترین امکانات بتواند نقش خود را در استفاده صحیح و منطقی از ذخایر عظیم نفت و گاز، ذخایر معدنی کشور و حفظ و ارتقا ارزش افزوده آن ایفا نماید.